To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Sprawa oświadczeń majątkowych radnego Babuśki jak "gorący kartofel" aktualizacja   -   19/1/2011
Kolejna o(d)słonka pewnej afery
Minęło półtora miesiąca od czasu opublikowania przez nas artykułu "Wirtualny prezes i udziałowiec" i złożenia przez nas w Prokuraturze oficjalnej prośby o prawno-karne wartościowanie zachowań opisanych w naszym tekście. Przypomnijmy, chodzi o zachowania radnego Bartłomieja Babuśki (PO), który - jak wynika z ustaleń naszego śledztwa dziennikarskiego - złożył w 2010 roku nieprawdziwe oświadczenia majątkowe, zatajając w nich m.in. fakt pełnienia funkcji w zarządzie jednej spółek z o.o., posiadania udziałów w dwóch spółkach prawa handlowego, a nawet fakt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Organy, do których zwróciliśmy się o zbadanie tej bulwersującej sprawy, minione 9 tygodni poświęciły głównie na ... przekazywanie sobie naszego zgłoszenia i ustalanie, kto powinien się tą sprawą zająć... Ostatecznie 28 stycznia oficjalnie wszczęto śledztwo w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń przez radnego.

Ogloszenie

Temat, jak "gorący kartofel" ?

1 grudnia 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie potraktowała naszą prośbę jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i poleciła wszczęcie odpowiedniego postępowania Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie. Po kilku dniach od rzecznik prasowej tarnowskiej Prokuratury Bożeny Owsiak otrzymaliśmy informację, że zbadanie okoliczności sprawy zlecono tarnowskiej policji. Gdy tuż przed świętami chcieliśmy zapytać o dotychczasowe działania policjantów i ewentualne ustalenia tarnowskiej prokuratury, okazało się, że w tzw. międzyczasie tarnowscy śledczy podjęli decyzję o przekierowaniu sprawy do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie toczy się już wielowątkowe dochodzenie, którego obiektem jest m.in. radny Babuśka (przedmiotem zainteresowania krakowskiej prokuratury i CBA jest m.in. działalność radnego Bartłomieja Babuśki jako b.prezesa spółki FABIOS SA i jako byłego wspólnika z Ukrainy p. Sergieja Konvinko - informacje te potwierdziła nam rzecznik prasowa Prokuratury w Krakowie, Bogusława Marcinkowska).
Po świętach jednak akta sprawy dot. oświadczeń majątkowych z powrotem trafiły do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Jak wyjaśniały nam rzeczniczki obu prokuratur - krakowskiej i tarnowskiej - Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie "skupiony jest teraz na innych wątkach" i zwrócił akta do Tarnowa.
Tarnowska prokuratura nie zrezygnowała jednak z pomysłu na przeprowadzenie czynności przez przedstawicieli organów ścigania spoza Tarnowa. 11 stycznia br. zatelefonował do nas komisarz z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Krakowie, informując o otrzymaniu w tym dniu zlecenia z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie do przeprowadzenia takich czynności i zapowiadając chęć przesłuchania nas, jako autorów artykułu. W krótkiej rozmowie dokonaliśmy ustalenia, że takich przesłuchań - na zlecenie Policji w Krakowie - dokonają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Następnego dnia rano zadzwoniono do nas z tarnowskiej Policji, gdzie jeszcze tego samego dnia w godzinnych odstępach czasowych mieliśmy złożyć zeznania. Nagle jednak przed południem 12 stycznia telefonicznie poinformowano nas o odwołaniu tych ustaleń. Przyczyną miała być interwencja odpowiedzialnej za zbadanie sprawy prokurator, która miała stwierdzić, że najpierw Prokuratura wystąpi do Sądu z wnioskiem o zwolnienie nas z ... tajemnicy dziennikarskiej (o tyle to dziwne, że w artykule „Wirtualny prezes ...” powołujemy się na publicznie dostępne dane i dokumenty).
Chcieliśmy potwierdzić tę informację bezpośrednio u źródła, przy okazji zapytując, czy śledczy z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie podjęli po 1 grudnia jakiekolwiek konkretne czynności w odnośnej sprawie (np. czy wydrukowali sobie w punkcie KRS dokumenty stwierdzające aktualny - na koniec listopada - stan wpisów, dotyczących przywołanych w artykule podmiotów prawa handlowego).
Pani Prokurator Monika Plucińska stanowczo odmówiła jednak udzielenia jakichkolwiek informacji w tej sprawie przez telefon.
Za kilka dni wrócimy do sprawy, próbując uzyskać informacje w bezpośredniej rozmowie. Do tego czasu wydruk niniejszego artykułu (chodzi o drugą jego część - nasze nowe ustalenia) dostarczony zostanie Prokuraturze.

Nie tylko Solaris Invest, czyli nowe ustalenia

W listopadowym artykule wskazywaliśmy na dziwne rozbieżności między danymi (nie)uwzględnionymi w obu ubiegłorocznych oświadczeniach majątkowych radnego Babuśki a danymi widniejącymi w publicznie dostępnych w internecie zasobach Krajowego Rejestru Sądowego, odnotowującego m.in. wszelkie zmiany w składach zarządu i zmiany dotyczące własności akcji i udziałów (zgłaszanie ich do KRS jest obligatoryjne).
Skupiliśmy się wówczas na tarnowskiej spółce z o.o. SOLARIS INVEST.
Jeszcze w oświadczeniu za rok 2008 (złożonym w 2009 r.) Bartłomiej Babuśka potwierdzał fakt posiadania udziałów w SOLARIS INVEST i aż czterech innych spółkach prawa handlowego, w tym trzech na Ukrainie.
Według oświadczenia majątkowego złożonego przez radnego za rok 2009, a także według oświadczenia złożonego na koniec ubiegłej kadencji Bartłomiej Babuśka pozbył się tych udziałów i nie pełnił już we władzach tych spółek żadnych funkcji.
Nie odpowiada to zapisom znajdującym się w zasobach KRS on-line, dotyczącym SOLARIS INVEST. Wynika z nich, że dopiero w maju 2010 r. tarnowski radny PO przestał figurować jako prezes tej spółki (zmiana powinna być zgłoszona w ciągu 7 dni od jej zaistnienia, przyjmujemy zatem, że zmiana została dokonana wiosną ub.r. ). Pod koniec listopada radny nadal figurował też jako udziałowiec przedsiębiorstwa. Podkreślmy - żadnych udziałów w żadnej ze spółek nie zadeklarował zarówno początkiem roku, jak i we wrześniu, w oświadczeniu złożonym na koniec kadencji.

Okazuje się jednak, że SOLARIS INVEST nie jest jedyną spółką, co do której udziałów istnieją różnice między pisemną deklaracją Bartłomieja Babuśki złożoną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta a konkretnymi zapisami w KRS.
Aż do 22 kwietnia 2010 r. radny figurował w KRS jako właściciel połowy udziałów w spółce M.B. CO. Sp. z o.o., działającej pod tym samym adresem co SOLARIS INVEST i znane w Tarnowie Biuro Podróży (z tymi i innymi podmiotami związany jest ojciec radnego, Marek Babuśka, który występuje w nich czasami równocześnie lub na zmianę z synem). Fakt wykreślenia udziałów dopiero w kwietniu 2010r. świadczy o tym , że w roku 2009 B.Babuśka był znaczącym udziałowcem M.B.CO, o czym w oświadczeniu „zapomniał”, podobnie jak o udziałach w SOLARIS INVEST...

Zbadaliśmy też sprawę jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej pod szyldem BB MANAGEMENT, jaką jeszcze w oświadczeniu z roku 2009 (za rok 2008) uwzględniał radny tarnowskiej Platformy Obywatelskiej w swoim oświadczeniu.
Jak zdołaliśmy ustalić, w oświadczeniu majątkowym z początku roku 2010 (za rok 2009) fakt prowadzenia tej działalności radny Babuśka ukrył.
Przez ponad połowę roku 2009 ta działalność była bowiem prowadzona, co zresztą bardzo łatwo sprawdzić. Z ewidencji działalności gospodarczej "BB Management" została wykreślona dopiero 7 lipca 2009 r. Działalność ta - jak wynika z informacji uzyskanych w Referacie Ewidencji UMT - nigdy nie była też zawieszana. Mimo tego radny nie uznał za stosowne uwzględnienie danych o prowadzonej w roku 2009 działalności gospodarczej w swoim oświadczeniu majątkowym za ten rok.
Oczywiście Babuśka nie wykazał też w związku z tym jakichkolwiek dochodów (lub straty). To o tyle zastanawiające, że w poprzednich rocznych zeznaniach to właśnie w związku z tą działalnością wykazywał dość poważne dochody (których jednocześnie - według oświadczeń - nie osiągał już z tytułu posiadania udziałów w spółkach prawa handlowego, a nawet zasiadania w ich zarządach).

Byliśmy w stanie sprawdzić jedynie dokumenty i zapisy znajdujące się w publicznych zasobach i rejestrach polskich instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i publikowanie takich danych. Na podstawie tych danych wskazaliśmy zatem na fakt rozmijania się twierdzeń zawartych przez Bartłomieja Babuśkę w oświadczeniach majątkowych (pauzy oraz niczym nieuzasadnione wpisy "NIE DOTYCZY" w odpowiednich rubrykach), z informacjami dostępnymi w publicznych rejestrach KRS, dotyczącymi dwóch spółek oraz faktami zaczerpniętymi z systemu ewidencji gospodarczej tarnowskiego Urzędu Miasta.
Nie mamy możliwości porównania tych danych z zeznaniami PIT radnego za rok 2009 (i ewentualnie lata poprzednie). Nie mamy też możliwości sprawdzenia, czy dane dotyczące udziałów i działalności przedsiębiorczego radnego w trzech ukraińskich spółkach (EUROCOMFORT, ROUTEX CHEMICALS i ZLATA PODKIVA) są tak samo "zgodne" z faktami, jak w przypadku trzech polskich przedsiębiorstw, związanych z osobą B.Babuśki.
Liczymy jednak, że prokuratorzy postarają się to sprawdzić w trakcie swojego dochodzenia.
Budzić zdziwienie musi jednak nagłe zniknięcie w oświadczeniach z 2010r. informacji o udziałach we wszystkich dotychczas wymienianych przez radnego podmiotach. Dziwne (lub symptomatyczne) jest także to, że radny Babuśka dotychczas nie zdołał wyjaśnić publicznie zarówno tego faktu, jak i różnic między swoimi deklaracjami a wpisami w KRS i ewidencji dział. gospodarczej. Na swoje zapewnienie, że oświadczenia "są zgodne ze stanem faktycznym" nie przywołał, mimo upływu 9 tygodni, żadnego dokumentu lub jakiegokolwiek innego dowodu.

***


Przypomnijmy, zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym (dawna ustawa o samorządzie terytorialnym), oświadczenia majątkowe są składane przez radnych "w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (...) co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji."
Oświadczenie majątkowe musi zawierać informacje m.in. o " zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych" oraz "dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu".
Według art. 24(l) wspomnianej Ustawy "Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 24j ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Zatem zgodnie z tymi przepisami, podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym oraz innych wymaganych oświadczeniach oraz informacjach jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W interesie składających oświadczenia majątkowe lub inne wymagane oświadczenia i informacje leży więc wypełnienie rubryk wzorów formularzy zgodnie z prawdą, dokładnie i zupełnie.

Fakty sobie, życie sobie czyli POlityczna etyka ...

Już po naszej listopadowej publikacji i zgłoszeniu sprawy w Prokuraturze Bartłomiej Babuśka złożył w dniu 1 grudnia po raz trzeci rajcowskie ślubowanie. Jego koledzy partyjni i klubowi powierzyli mu funkcję przewodniczącego Klubu Radnych PO, rekomendując też na stanowisko przewodniczącego ważnej Komisji Ekonomicznej.
Do kancelarii Rady Miasta powinno już wpłynąć kolejne oświadczenie majątkowe radnego, ilustrujące jego sytuację majątkową na progu nowej kadencji samorządu. Jakie dane będzie zawierać to oświadczenie poinformujemy już niebawem. Oświadczenie powinno zostać niezwłocznie opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Piotr Dziża
Mirosław Poświatowski


P.S. Wkrótce opublikujemy kolejne informacje o innych wątkach naszego dziennikarskiego śledztwa, dotyczącego interesów radnego Babuśki oraz jego działalności jako prezesa zarządu FABIOS SA. Niezwykle ciekawa jest m.in. lektura protokołu z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tym przedsiębiorstwie i pokontrolnych wniosków PIP, które stanowiły podstawę wszczęcia kolejnego dochodzenia prowadzonego przeciwko Bartłomiejowi Babuśce - tym razem przez Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej.

Z OSTATNIEJ CHWILI Właśnie otrzymaliśmy (1 lutego 2011 r.) list z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, w której Prokuratura informuje nas o postanowieniu z dnia 28 stycznia br., na mocy którego oficjalnie "wszczęto śledztwo w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majatkowych przez radnego Miasta Tarnowa Bartłomieja Babuśka z dnia 12 stycznia 2010r. za rok 2009 z data wpływu do Rady Miasta w Tarnowie 30 kwietnia 2010 roku oraz dnia 13 września 2010r. z data wpływu do Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 września 2010 roku na koniec kadencji, w których nie wykazał on wszystkich swoich udziałów w spółkach handlowych lub też zataił takie udziały, tj. o przestępstwo z art. 233 § 6kk" .
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, December 5, 2023 15:59:51
IP     : 3.238.180.174
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www1.atlas.intarnet.pl
Script Name : /index_full.html